Błękitny węgiel Polski wynalazek Polska mogła by byc jak Kuwejt …. gdyby nie sprzedała Polskich kopalń za grosze

Posted by miziaforum w dniu Styczeń 31, 2016

JAK ZNAM ŻYCIE CZERPAC DOCHODY Z TEGO CO MAMY W POLSCE POD STOPAMI , BEDĄ NIEMCY ..

PYTANIE CZY ROK TEMU TEN REWOLUCYJNY WYNALAZEK BYŁ JUŻ ZNANY ?? TAK BYŁ .. ZATEM RZĄD SPRZEDAŁ ZA GROSZE NASZE ZASOBY „ŚMIERDZĄCEGO ” WTEDY WEGLA JAK O NMI WYPOWIADZLI SIE POLITYCY……. , NIEMCOM
A DZIŚ TA TECHNOLOGIA BEZ NARODOWYCH ZASOBÓW WEGLA JEST DLA POLAKÓW BEZUŻYTECZNA

SKOŃCZY SI JAK ZWYKLE TECHNOLOGIA ZOSTANIE SPRZEDANA TYM KTÓRZY WEGIEL MAJA CZYLI NIEMCOM KTÓRZY SĄ NAJWIEKSZYM WŁASCICIELEM ZASOBÓW WEGLA W POLSCE…

=================
Błękitny węgiel – zabrzański wynalazek do walki ze smogiem!!!
Zabrze ma niewątpliwy zaszczyt być siedzibą Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla. Nasi naukowcy proponują nowy, odgazowany opał węglowy, który nie będzie się zbytnio różnił ceną od jakościowego węgla i koksu. Cytujemy fragment relacji z bloga Czyste ogrzewanie (www.czysteogrzewanie.pl/2015/02/wszyscy-zgadzaja-sie-ze-soba):
Odbyła się coroczna konferencja o tematyce węglowej organizowana przez IChPW w Zabrzu. Mimo że co roku wałkowana jest z grubsza podobna tematyka, to tym razem można było dowiedzieć się co nieco o pracach nad wprowadzeniem norm jakości węgla i najnowszym antysmogowym wyrobie IChPW: „błękitnym węglu”.
Dyrek­tor IChPW zauwa­żył, że zamiast mułu należy wpro­wa­dzić paliwo bez­dymne. Powinno ono być doto­wane przez pań­stwo na podob­nej zasa­dzie jak doto­wano ben­zynę bez­oło­wiową. Więk­sze par­tie takiego paliwa mogłyby np. zama­wiać gminy w celu dys­try­bu­cji wśród naj­uboż­szych. Trudno jed­nak o takie dzia­ła­nia na więk­szą skalę w opar­ciu o gminne budżety, dla­tego bez wspar­cia praw­nego i finan­so­wego ze strony pań­stwa to się nie uda.
W ramach sesji poświę­co­nej pali­wom węglo­wym dr inż. Kata­rzyna Matu­szek z IChPW przed­sta­wiła błę­kitny węgiel – naj­now­sze nisko­emi­syjne paliwo opra­co­wane przez IChPW. Po co kolejne takie paliwo? Ma to być naj­prost­szy i naj­tań­szy spo­sób na szyb­kie obni­że­nie emi­sji zanie­czysz­czeń z pro­stych domo­wych kotłów i pieców.
Czym jest błę­kitny węgiel? Odkry­tym na nowo kok­sem. Tech­nicz­nie rzecz bio­rąc jest to zwy­kły węgiel opa­łowy, który prze­szedł pro­ces nie­mal cał­ko­wi­tego odga­zo­wa­nia. Od koksu jaki dotąd zna­li­śmy różni się dwiema cechami:
– pro­du­ko­wany jest ze zwy­kłego węgla ener­ge­tycz­nego, który jest tań­szy od węgla koksującego;
– ma ok. 5% czę­ści lot­nych, dzięki czemu łatwo się zapala (kla­syczny koks jest ich pozba­wiony, dla­tego trudno go rozpalić). Ten sam pro­dukt wytwa­rza i spala w swoim kotle każdy, kto roz­pala zwy­kły węgiel od góry. Róż­nica jest taka, że w przy­padku błę­kit­nego węgla pro­ces odga­zo­wa­nia zosta­nie prze­pro­wa­dzony w odpo­wied­niej insta­la­cji, a “zbędny” gaz z węgla będzie spa­lony z zacho­wa­niem prze­my­sło­wych (ostrych) stan­dar­dów emi­sji spalin.
Wstępne bada­nia w jed­nej z kamie­nic w Zabrzu wska­zują na obni­że­nie emi­sji pyłów o 40%, smół o 75% oraz benzo-a-pirenu o 90% przy spa­la­niu błę­kit­nego węgla w porów­na­niu do węgla zwykłego.
Sprawa naj­waż­niej­sza: ile będzie ten wyrób kosz­to­wać? Na razie nie wia­domo. Wiele zależy od tego, w jaki spo­sób spo­żyt­ko­wana zosta­nie ener­gia pozy­skana ze spa­le­nia gazów z węgla pod­da­wa­nego obróbce. Przed­sta­wi­ciele IChPW pro­gno­zują jedy­nie, że nie powi­nien być wiele droż­szy od węgla. Tak czy ina­czej klucz do roz­po­wszech­nie­nia tego paliwa jest upa­try­wany we wspar­ciu finan­so­wym państwa.

You can leave a response, lub trackback from your own site.

Article source: https://miziaforum.wordpress.com/2016/01/31/blekitny-wegiel-polski-wynalazek-polska-mogla-by-byc-jak-kuwejt-gdyby-nie-sprzedala-polskich-kopaln-za-grosze/